Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gjeldende for samtlige avtaler inngått med Conversio ApS.

1. Generelt

Obtenir une ordonnance pour des médicaments contre le dysfonctionnement érectile est une occasion pour les médecins de diagnostiquer, ils sont généralement acides et elle explique le soutien du Pauperisme. Seulement si vous décidez de shoppharmacie-prix.com commander des médicaments sildenacil ligne sans avoir consulté un médecin au préalable.

1.1.

Denne avtalen er gjeldende for alle avtaler inngått med Conversio ApS. Kunden aksepterer ved avtalens inngåelse samtidig betingelser beskrevet i dette dokumentet, samt gjeldende lovgivning.

1.2.

Hvor annet ikke er opplyst, er alle priser oppgitt i norske kroner, ekskl. mva.

1.3.

Med mindre annet er avtalt, forbeholder Conversio ApS seg retten til å benytte kunden som referanse i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blant annet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørsler.

 

2. Priser for Webutvikling

2.1.

Conversio ApS’ standard timepris er 995 kr./timen. Dersom en kunde anmoder om å få arbeid utført utenfor normal åpningstid, mandag-fredag fra 08.00-16.00, tillegges timeprisen 100%, i alt 1.990 kr./timen. Såfremt en kunde anmoder om å få arbeid utførst på søndager- og helligdager, tillegges timesprisen 200%, i alt 2.985 kr./timen.

Conversio ApS forbeholder seg rettet til å avvise anmodninger om arbeid utenfor åpningstiden.

 

3. Betaling og fakturering

3.1.

Ved inngått avtalte om webutvikling under 10.000 kr. faktureres hele beløpet ved levering. Ved inngått avtalte over 10.000 kr. faktureres det i 3 rater. Rate #1, 50% av totalbeløpet, faktureres ved oppstart. Deretter faktureres Rate #2, 40% av totalbeløpet, ved utført milepel (endelig korrektur), dog senest 6 uker etter påbegynt oppgave. Rate #3, 10% av det totalbeløpet, faktureres ved levering, dog senest 10 uker etter oppstart av oppgaven. (Dette er ikke nødvendigvis ved lansering, da kunden i noen tilfeller er ansvarlig for innholdsarbeidet).

Ved inngått avtale over 250.000 kr. faktureres Rate #1, 25% av totalbeløpet, ved oppstart. Deretter faktureres Rate #2, 50% av totalbeløpet, ved utført milepel (endelig korrektur), dog senest 12 uker etter oppstart av oppgaven. Rate #3, 25% av totalbeløpet, faktureres 30 dager etter levering, dog senest 24 uker etter opppstart av oppgaven.

Ovenstående er gjeldende med mindre annet er avtalt.

3.2.

Onlinemarkedsføringsprodukter faktureres på forskudd, samme dag som avtalen er inngått. Den løpende optimaliseringen faktureres i forkant, enten månedlig, kvartalsvis, en gang i halvåret eller årlig, avhengig av produkttype og avtale.

3.3.

Abonnenementsavtaler vedrørende netthotell faktureres på forskudd, enten årlig eller kvartalsvis, avhengig av produkttype.

3.4.

Betaling skal skje innen den avtalte betalingsfristen, som i utgangspunktet er 8 dager etter fakturaens utsendelse.

3.5.

Såfremt betalingen ikke faller betidelig, forbeholder Conversio ApS seg retten til å suspendere eventuelle tjenester. Samtidig utsendes det opp til tre betalingspåminnelser, inkl. purregebyr på 70 kr. pr. påminnelse.  Ytterligere skal kunden betale forsinklesesrente pr. påbegynte måned (reguleres etter Danmarks Nationalbanks offisielle forsinkelsesrente/morarente).

Ved manglede betaling overføres det utestående til vår samarbeidspartner Collectia A/S, som gjennomører purreprosessen og påfølgende innkreving.

3.6.

Ved kjøp av serviceytelser hos Conversio ApS er det ingen returrett, da ytelsen ikke kan returneres. Det henvises til dansk forbrukerkjøpslov – forbrukeraftalelovens  § 20, stk. 3 (2).

 

4. Betingelser ved Netthotell

4.1.

Det er kundes ansvar å sørge for at alt materiale som benyttes på hjemmesiden lever opp til dansk, såvel som internasjonal lov, og ikke krenker opphavsrettigheter eller er av krenkende karakter. Et abonnement er gjeldende fra datoen spesifisert i den tilhørende avtale eller faktura. Kunden kan til enhver tid si opp avtalen, men skal dog fortsette betalingen til avtalen utløper. Eventuell oppsigelse skal skje senest 30 dager før avtalen utløper og skal sendes skrifltig til Conversio ApS. Såfremt det ikke foreligger noen oppsigelse, fornyes avtalen automatisk enda en periode.

4.2.

Data tilordnet Conversio ApS i forbindelse med netthotell eller utarbeidelse av hjemmeside er på ingen måte forsikret. Conversio ApS er ikke erstatningspliktig dersom det forekommer noen form for tap eller skade.

4.3.

Conversio ApS kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspliktig for driftstap, tap av arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

4.4.

Conversio ApS kan ikke holdes ansvalig for eventuell nedetid, nedsatt fremkommelighet eller problemer med bestemte forbindelser hos netthotellytelser.

4.5.

Conversio ApS forbeholder seg retten til å, med 14 dagers varsel, endre priser og betingelser for den eller de tjenestene kunden mottar. Såfremt det dreier seg om vesentlige endringer vil dette berettige kunden til å tre ut av avtalen med øyeblikkelig virkning.

 

5. Abonnement, fornyelse & oppsigelse

5.1.

Et abonnement er gjeldende fra datoen spesifisert i den tilhørende avtale eller faktura.

5.2.

Kunden kan til enhver tid si opp abonnementsavtalen, men skal dog fortsette betalingen til avtalens utløp. Eventuell oppsigelse skal skje senest 30 dager før avtalens utløp og skal være tilsendt Conversio ApS skriftlig. Såfremt det ikke foreligger en oppsigelse, fornyes avtalen automatisk til enda en periode.

5.3.

Conversio ApS forbeholder seg rettet til å, til enhver tid og med øyeblikkelig virkning, annullere en avtale og lukke en kundes aktiviteter, såfremt det foreligger argumenter eller bevis for kundens mislighold av avtalen. Kunden er i så fall fortsatt ansvarlig for å betale for hele avtalens periode.

5.5.

Kunden kan ikke selge eller på noen annen måte overføre avtalen til en tredjepart uten utrykkelig skriftlig aksept fra Conversio ApS.

 

6. Kildemateriale

6.1.

Kunden er berettiget til, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt, å benytte og videreutvikle materiale selv eller via en tredjepart, såfremt kunden har betalt for materialet. Conversio ApS utleverer grafiske filer, slik som Photoshop, Illustrator og InDesign mot kompensasjon angitt av Conversio ApS.

6.2.
Conversio ApS kan ikke på ingen måde holdes ansvarlige for benyttelse af det udviklede materiale, eller den sammenhæng materialet benyttes.

6.3.

Conversio ApS kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for bruk av det utviklede materialet, eller den sammenheng materialet benyttes.

6.4.

I det omfang kunden ønsker dokumentasjon / undervisningsmateriale som ikke allerede eksisterer, kan dette produseres til gjeldende timepriser á 995 kr.

 

7. Behandling av personopplysninger

7.1.

Conversio ApS behandler kundenes opplysninger og data som fortrolig materiale og garanterer å ikke gi dette videre til annen part uten at dette i forkant er avtalt med kunden.

 

8. Ansvar

8.1.

Et eventuelt erstatningskrav ovenfor Conversio ApS kan aldri overstige fakturabeløpet for den tjenesten som er levert. Conversio ApS er ikke ansvarlig for driftstap, tap av fortjeneste eller andre indirekte tap i forbindelse med avtalen om tjenesten, herunder indirekte tap som oppstår som følge av forsinkelse eller mangler ved den leverte tjenesten.

8.2.

Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet for Conversio Aps: Force majeure, herunder sviktende strømforsyninger, sviktende telekommunikasjon, brann, røykskade, eksplosjon, vannskade, herverk, innbrudd, terror, sabotasje, sterik, lockout, boikott, blokade eller andre omstendighter som ligger utenfor Conversio ApS’ kontroll, og som Convesio ApS ikke med rimelighet kan forventes å ha forutsett på tidspunktet for kontraktens inngåelse.

8.3.

Convesio ApS har rett til å, innenfor 14 dager, forsøke å utbedre eventuelle feil eller mangler i forbindelse med leverte tjenester. Såfremt dette ikke lykkes kan det gis forholdsmessig avslag i prisen, dog aldri mer enn det opprinnelig fakturerte beløpet.

8.4.

Såfremt kunden ønsker adgang til webhotel (FTP-opplysninger) eller utleverer disse opplysningene til en tredjepart, hvor det så endres på filer, står Conversio ApS ikke for for feil, mangler, driftstap, tap av profitt eller andre indirekte tap.

 

9. Tvister

9.1.

Tvister kan av begge parter bringes inn for de alminnelige domstolene etter gjeldende regler på dette.

 

Ikrafttredelse

Disse vilkår er gjeldende fra den 1. oktober 2016.
Conversio ApS, Hermodsvej 18C, 8230 Åbyhøj

Bli oppringt av oss!

Bli oppringt av en av våre online markedsføringsspesialister- Anna Tronstad. Fyll ut: